Atomo sandara

2.1. Atomo sandara. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie pirmų trijų periodų elementų atomų sandarą, nurodant protonų skaičių branduolyje ir elektronų skaičių kiekviename sluoksnyje, apie neutronų skaičiaus branduolyje nustatymą, kai nurodytas masės skaičius, apie izotopus, pateikiami jų pavyzdžiai. Pateikiami sąvokų: atomas, molekulė, jonas, oksidacijos laipsnis, atominis skaičius, masės skaičius, molis, molinė masė paaiškinimai, atomų ir jonų panašumai bei skirtumai bei elektroninės sandaros pokyčiai, kai atomas virsta jonu.
2.2. Periodinis dėsnis, periodinė elementų lentelė. Šiame skyriuje pateikiama informacija apie periodinės elementų lentelės struktūrą: grupes, periodus. Yra paaiškinama periodinės elementų lentelės struktūra, remiantis šiuolaikiniu periodiniu dėsniu ir atomo sandara. Yra paaiškinama kaip susijęs cheminio elemento periodo ir pagrindinės (A) grupės numeris su elektronų sluoksnių skaičiumi ir valentinių elektronų skaičiumi. Pateikiama informacija apie valentinių elektronų skaičių, galimus pagrindinių (A) grupių elementų aukščiausius ir žemiausius oksidacijos laipsnius ir sudaromas dvinarių junginių formules. Nurodoma šarminių metalų, šarminių žemių metalų, halogenų ir inertinių dujų padėtis periodinėje lentelėje ir apibūdinami jų elektroninės sandaros ypatumai. Taip pat nurodoma apie metalų ir nemetalų išsidėstymą periodinėje lentelėje. Paaiškinama, kaip kinta cheminių elementų atomų spindulys, elektrinis neigiamumas, metališkosios ir nemetališkosios savybės periodo ir pagrindinės (A) grupės ribose, kaip kinta pagrindinių (A) grupių elementų oksidų rūgštinės ir bazinės savybės pagal oksidą sudarančio elemento padėtį periodinėje lentelėje, kaip kinta nemetalų vandenilinių junginių rūgštinės ir bazinės savybės vienos grupės ar vieno periodo ribose, priklausomai nuo nemetalo padėties periodinėje lentelėje. Palyginami halogenų (Cl2, Br2, I2) cheminiai aktyvumai ir užrašomi reakcijų pavyzdžių.