Taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

2012 m. gruodžio 03 d. Nr. A-1

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą “www.endorfinas.lt” svetainėje, užtikrinant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, nustatančių asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

2. Taisyklių paskirtis – numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo bei duomenų saugos technines ir organizacines priemones. Taisyklių privalo laikytis “www.endorfinas.lt” dirbantys asmuo, kuris tvarko asmens duomenis.

 3. Vartojamos sąvokos:

 3.1.  Klientas – veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, kuris naudojasi “www.endorfinas.lt“ teikiamomis paslaugomis.

 3.2.  Registracija – Kliento duomenų pateikimas užpildžius registracijos formą.  

4. Kliento asmens duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, bei šios Taisyklės. (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804 30 straipsnis bei patvirtintas Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008m.lapkričio 12d. Įsakymas Nr.1T-71(1.12))

5. Klientų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais elektroninės prekybos tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

II. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IR APSAUGOS PRINCIPAI

6. Duomenų valdytojas tvarkydamas asmens duomenis, privalo laikytis šių asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principų:

  6.1. asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais teisės aktais, ir tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais;

  6.2. renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys;

  6.3.  asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

  6.4.  asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami;

 6.5.  asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

7. Klientas sutinka, kad asmens duomenys savo noru pateikti duomenų valdytojui suteikti paslaugas būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

8. Klientas turi teisę keisti ir (arba) atnaujinti registracijos metu pateiktą informaciją apie tai nepranešus Duomenų valdytojui.

9. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Kliento, kuris atlieka Registraciją el. paštu, faksu ar raštu, teisę i privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Kliento asmens duomenis (vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą pateiktą informaciją) paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

10. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų tretiesiems asmenims. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali buti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

11. Neasmeninius Kliento duomenis, t. y. duomenis, susijusius su Kliento įsigytomis paslaugomis, Duomenų valdytojas gali naudoti statistikos tikslais. Toks statistikos duomenų rinkimas neleis tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Kliento asmens tapatybės. Duomenų valdytojas statistinius duomenis trečiajai šaliai perduoti gali tik įstatymų numatytais tikslais.

12. Duomenų valdytojas įgyvendina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo

13. Duomenų valdytojas turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydamas savo pareigas, nebent tokia informacija kuri būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas.

14. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys duomenų valdytojas siekdamas užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, turi saugoti dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengti nereikalingų kopijų darymo. Duomenų valdytojo dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikintos taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

15. Asmens duomenys saugomi vienerius metus nuo Registracijos atlikimo momento. Atlikus pakartotinę Registraciją tam pačiam Pirkėjui, terminas atsinaujina.

III. TAISYKLIŲ KEITIMAS

16. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles, apie tai pranešdamas el. paštu, faksu ar raštiškai kiekvienam Pirkėjui asmeniškai.

17. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie buvo išsiųsti el. paštu, faksu ar raštu kiekvienam Klientui asmeniškai.

18. Jeigu Klientas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi Duomenų valdytojo paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

IV. INFORMACIJOS PATEIKIMAS IR PERDAVIMAS

19. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu  info@endorfinas.lt, raštu arba paštu.

20. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.